Výstupy SMP projektu

Kanalizační sítě v Evropě – výstupy projektu SMP

Ing. Pavel Prokop

I. Úvod

Historie inženýrských sítí sahá do hluboké minulosti. Bylo potřeba vést či přivádět vodu do sídlišť a míst, kde v té době lidé žili. Jsme svědky staveb různých vodovodů, dodnes můžeme obdivovat některé dochované části těchto děl, např. aquadukty apod.

Současně s nároky na úroveň života a bydlení roste potřeba odvádět jednak zachycené dešťové vody a také vody splaškové.
Zejména koncentrace obyvatel, růst velikosti měst a následné problémy
s hygienickou situací vedou k nezbytnosti staveb kanalizací různého rozsahu.

Dnešní moderní a vyspělá společnost se svými požadavky na podmínky života se neobejde bez řady fungujících inženýrských systémů, kde ovšem stále základními zůstávají dodávka hygienicky bezvadné pitné vody a bezpečné odvádění a likvidace splaškových vod.

S rozvojem měst a jiných staveb je také lokálně velmi omezeno přirozené zasakování dešťových vod a je nezbytné řešit jejich zachycení, odvádění apod.

Pod povrchem současných měst i obcí jsou instalovány v evropském měřítku miliony kilometrů různých inženýrských sítí, zejména vodovodů a kanalizací, splaškových
i dešťových.

Funkčnost těchto sítí má dalekosáhlé dopady …

II. Geneze projektu a jeho cíle

V celé Evropě pokračují potíže s netěsnými kanalizačními systémy. Následkem jsou pokleslé vozovky, chodníky a další vlivy na okolní povrchové stavby. V kritických případech může být ohrožena statika budov apod.
Nemalý vliv mohou mít a v mnoha místech mají tyto netěsné kanalizace na další inženýrské sítě ukryté pod povrchem.

V praxi se pak vše promítá do peněz a finanční nároky na provoz, sanaci a řešení dalších následků netěsných kanalizačních sítí jsou v evropském měřítku nesmírné.

Velmi významný vliv a opět s nemalým finančním dopadem, někdy i nevyčíslitelným, mohou mít netěsné kanalizační sítě na životní prostředí.

Pokračující potíže s netěsnými kanalizacemi se všemi dopady včetně faktu, že doposud nebyla provedena komplexní studie trub uložených v zemi soustřeďující se na dále uvedené výstupy, byly hlavním motivátorem a iniciátorem vzniku projektu, jež by se právě soustředil na tyto cíle :

– prověřit vliv netěsností a defektů kanalizací na životní prostředí
– analyzovat a porovnat funkčnost nejvíce používaných trubních materiálů používaných

v kanalizačních sítích
– určit, které trubní materiály mohou představovat riziko pro životní prostředí – najít výsledky a dosáhnout shody v závěrech platných v evropském měřítku

Klíčovým cílem tedy pak bylo určit jak materiály plní požadavky na spolehlivý provoz kanalizačních sítí, včetně dopadu na životní prostředí.

III. Realizace projektu – popis

V rámci realizace projektu byla provedena pomoci CCTV kamery vizuální kontrola cca 1800km kanalizačního systémy. Potrubí byla uložena v celé škále okolních půd a vždy se jednalo o potrubí uložené v zemi. Pokud se jedná o vlastní systém, pak šlo jak o oba typy. Prověřovaly se systémy jednotné i oddílné kanalizace.

Zjištění se prováděla v Německu ( zásadní část) a dále ve Švédsku a Nizozemí. O rozsahu a rozložení kontrolovaných trub lze nalézt informace v níže uvedené tabulce.

Vlastní měření prováděla nezávislá externí technická konzultační firma.

Pokud se materiálů trub týče, pak byly zastoupeny všechny běžné materiály užívané v tomto oboru. Pro příbuznost vlastností a technických parametrů pak byly materiály zatříděny pouze do dvou hlavních skupin a to materiály tuhé ( kamenina, beton apod. – rigid pipes) a flexibilní ( PVC, PP apod. – flexible pipes).

Důležitým parametrem je jistě doba stáří potrubí. Toto přesné stáří nebylo vždy snadné dohledat, nicméně s přesností bylo možné určit dobu instalace potrubí. Tato se pohybovala tedy od doby kontroly zpět v rozmezí 3 až 30 let.

Rozložení podílů a dob instalace jednotlivých skupin kontrolovaného potrubí je zřejmé z následujícího grafu.

Průměrné stáří instalace pak činily :

 • 11,5 let u trub tuhých
 • 6,8 let u trub flexibilních

Pokud se týká dimenzí prověřovaných trub, pak tyto zahrnovaly všechny běžně používané průměry do DN800 včetně. Veškerá potrubí byla trvale v provozu.

Všechny poruchy a defekty byly posuzovány ve shodě s EN 13508 – 2. Infiltrace i úniky byly posuzovány jako klíčové poruchy s ohledem na ŽP.

Při realizaci projektu byl použit sofistikovaný systém sběru dat, vyhodnocování a interpretace zjištění. Jeho rozbor je nad rámcem tohoto příspěvku nicméně doporučuji všem zájemcům se s ním seznámit, originál sumáře projektu bude umístěn na www.adpp.cz, nebo je již k dispozici na www.teppfa.org.

IV. Výstupy projektu SMP

IV. 1. Obecná zjištění

Pokud se budeme zabývat veškerými nalezenými defekty a poruchami ať u trub tuhých nebo flexibilních, pak se lze domnívat, že tyto jsou v mnoha případech důsledkem „špatné“ instalace, použitím nevhodných postupů, „slabé“ technické zručnosti, nedostatečné kontroly nebo její úplné absence.

Dalším obecná zjištění jsou :

 • flexibilní potrubí významně méně podléhá defektům než potrubí tuhá
 • vysoký podíl defektů u tuhých potrubí souvisí s infiltrací nebo úniky

Typy poruch a jejich rozložení jsou uvedeny v následující tabulce:

IV. 2. Elementární přímá zjištění

Rozborem a analýzou poruch u jednotlivých materiálových skupin byla obdržena tato zjištění:

 • z hlediska vlivu na životní prostředí v průměru všech případů infiltrace a úniků je podíl u flexibilních trub 15 %, tj. 1:6 ve srovnání s trubkami tuhými
 • z hlediska počtu poruch s ohledem na instalovanou délku obou typů trub je podíl defektů u flexi trub 20 %, tj.1:5 ve srovnání v trubkami tuhými
 • z hlediska netěsnosti spojů je podíl u trub flexibilních 25 %, tj. 1:4 vers. trubky tuhé

Výskyt jednotlivých typů poruch je pak zachycen v následující tabulce:

IV. 3. Hlavní důsledky

Ze zjištěných poruch a defektů potrubí vyplývají tyto hlavní důsledky:

 • lomy a průsaky jsou u flexibilních trub relativně vzácné, naproti tomu trubky tuhé jsou mnohem citlivější na změnu podmínek v půdě, zemi
 • flexibilní potrubí je daleko méně náchylné ke ztrátě soudržnosti při extrémním zatížení, jelikož flexibilita napomáhá rozkládat zatížení a tím zabraňuje únikům
 • přetížení tuhých trub vede ke koncentraci napětí, což typicky vede k lomu, zhroucení roury a následným netěsnostem
 • je významně menší risk vzhledem k ŽP u instalované flexi trubky než u trubky tuhé

Celkovou míru všech zjištěných poruch a defektů zachycuje následující tabulka:

V rámci hodnocení všech poruch a jejich vlivu na okolní prostředí pak byly jednotlivým zjištěním přiděleny různé váhy a důležitosti a celkovým propočtem byla stanovena míra rizikovosti:

IV. 4. Klíčové výstupy

Celkovým shrnutím analýz poruch a defektů a jejich důsledků pak byly stanoveny a odsouhlaseny tyto klíčové výstupy a všeobecný apel :

 • v provozu je flexibilní potrubí spolehlivější než potrubí tuhé
 • potrubí uložené v zemi potřebuje flexibilitu
 • tvarovky pro flexi potrubí mají těsnější tolerance a tím zabezpečují daleko lépe vlastní spoj
 • instalace flexi potrubí významně snižuje risk s ohledem na ŽP

Pokud volíte materiál potrubí, najděte odvahu a volte plasty a ohledem na dlouhý, méně nákladný a spolehlivý provoz … Volbou materiálu dnes rozhodujete o technické a finanční budoucnosti inženýrského systému na dlouhá léta …

Těsné sítě, minimum problémů … Today about future …

V. Závěr

Uvedený projekt měl za cíl zjistit stav a fakta o materiálech používaných v kanalizačních sítích.

Tato fakta a jen tato fakta jsou uvedena v presentovaných výstupech a je na svobodné úvaze každého, kdo se s těmito informacemi seznámí, jak s těmito poznatky bude pracovat.